LOGO COLEGIO
CANAL DE DENUNCIAS
Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona

 

El Canal Intern de Denúncies està dirigit a empleats, col·laboradors, col·legiats, membres i proveïdors, els qui, a través d'aquest canal, poden presentar l'oportuna denúncia davant qualsevol incompliment normatiu que es produeixi en el si de l'organització o per part dels seus membres.

-La organització ha configurat un sistema intern d’informació/canal de denúncies intern a través dels segünets canals:

  • Canal digital: CETIG.e-canaldenúncies.es
  • Correu postal adreçat a: COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA

A/A. responsable del sistema intern d’informació/canal de denúncies

C/ Barcelona 33, 1er  17002 Girona

 

-Al marge d'aquests canals es poden interposar denúncies davant els canals externs d'informació de les autoritats competents.

-Rebuda la denúncia, el responsable del sistema intern d'informació/canal de denúncies comunicarà el justificant de recepció de la denúncia al denunciant en un termini inferior a 7 dies –en els supòsits de denúncies nominals-. En qualsevol cas, s'informarà el denunciant dels drets i obligacions establerts per la normativa de protecció de dades de caràcter personal. En cas de presentació digital l'acusament serà immediat.

- El responsable del sistema intern d'informació/canal de denúncies, emetrà un informe motivat que estimarà o desestimarà la denúncia interposada, justificant, en qualsevol cas, la decisió adoptada. L'informe es notificarà al denunciant i al denunciat en un termini de màxim de 3 mesos a partir del venciment del termini de set dies després d'efectuar-se la comunicació, excepte casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, i en aquest cas, aquest podrà estendre's fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals.


-Durant la tramitació de la denúncia es pot mantenir la comunicació i contacte amb l'informant/denunciant i, si es considera necessari, de sol·licitar a la persona informant informació addicional.

En cas d'informant anònim, només es podrà mantenir el contacte si la denúncia s'ha realitzat a través del canal digital. L'informant anònim disposarà d'una bústia privada al qual haurà d'accedir regularment per a consultar si té algun tipus de comunicació.

-Es garanteix que la persona afectada per la informació o denúncia tingui notícia d'aquesta, així com dels fets relatats de manera succinta. Addicionalment se l'informarà del dret que té a presentar al·legacions per escrit i del tractament de les seves dades personals. No obstant això, aquesta informació podrà efectuar-se en el tràmit d'audiència si es considerés que la seva aportació amb anterioritat pogués facilitar l'ocultació, destrucció o alteració de les proves.

-El responsable del sistema intern d'informació/canal de denúncies garanteix la confidencialitat a tots aquells que utilitzin el sistema intern d'informació/canal de denúncies. A més garanteix la confidencialitat quan la comunicació sigui remesa per canals de denúncia que no siguin els establerts o a membres del personal no responsable del seu tractament.

-Durant la tramitació de l'expedient les persones afectades per la comunicació tindran dret a la presumpció d'innocència, al dret de defensa i al dret d'accés a l'expedient, així com a la mateixa protecció establerta per als informants, preservant-se la seva identitat i garantint-se la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

-Els tractaments de dades personals que derivin de l'aplicació d'aquest procediment es regiran pel que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

-El responsable del sistema intern d'informació/canal de denúncies remetrà amb caràcter immediat la informació al Ministeri Fiscal quan els fets poguessin ser indiciàriamente constitutius de delicte o a la Fiscalia Europea en el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.

-L'organització garanteix l'absència de represàlies contra qualsevol que, posi en el seu coneixement una possible conducta il·lícita o hagi denunciat un incompliment normatiu o col·labori en la seva recerca o ajudi a resoldre-la.

-Les persones que comuniquin o revelin infraccions recollides en el Art.2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer i d'accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu, tindran dret a les mesures de protecció sempre que concorrin les condicions recollides en l'article 35 de la citada norma. Les mesures de protecció apareixen recollides en l'article 38 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

-La denúncia o informació serà custodiada en les dependències de l'organització de conformitat amb la seva política d'arxiu i conservació de documents.

-L'organització disposa d'un registre de totes les denúncies rebudes. Les denúncies es conservaran únicament durant el període que sigui necessari i proporcionat a l'efecte de complir amb els requisits imposats per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 i altres articles aplicables de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

Informació de Protecció de Dades De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal: RESPONSABLES: COL·LEGI OFICIAL d’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA, NIF/CIF: Q6755299B, Adreça: C/ Barcelona 3, 1er 17002 Girona, Telèfon: 972207444, e-mail: cetig@cetig.cat. Delegat de Protecció de Dades: Jordi Casadevall Fusté e-mail: jcasadevall@advocatspontdepedra.cat.

FINALITAT: En COL·LEGI OFICIAL d’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA tractem les dades de caràcter personal que vostè ens facilita amb la finalitat de gestionar i tramitar les comunicacions i denúncies presentades a través del canal de denúncies. Vostè pot utilitzar el canal de denúncies per informar de fets rellevants o irregularitats que afectin el compliment normatiu de l’organització. A través del canal de denúncies vostè pot comunicar de forma confidencial els indicis d’infraccions de compliment normatiu que es pugui suscitar a l’entitat. Es pot denunciar qualsevol infracció de la legislació nacional i internacional aplicable recollides a l’Art.2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i en els articles concordants de la Directiva (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSEJO de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de las persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió. les dades personals proporcionades es conservaran durant un termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la denúncia o comunicació que és el termini del què disposa l’entitat per resoldre la denúncia o reclamació interposada i  informar el denunciant de les mesures adoptades. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i pel temps necessari per atendre a possibles responsabilitats nascudes del tractamient.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en el compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. A més, el tractament de les seves dades resulta necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. El tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1.C, E, F) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD). (LOPDPGDD). Resulta d'aplicació la Directiva (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió. Resulta també d'aplicació la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. No resulta obligatori facilitar les seves dades de caràcter personal per a la interposició de denúncies a través del canal de denúncies. Ens agradaria assenyalar en aquest punt que el seu anonimat només es pot garantir si no proporciona cap dada personal en la denúncia o comunicació.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l'Entitat, excepte obligació legal. No obstant això, l'informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d'encarregats de tractament, en el marc de la prestació d'un servei per a l'Entitat Responsable del Tractament. Pot vostè sol·licitar informació respecte als Encarregats del Tractament en l'e-mail cetig@cetig.cat A més de l'anterior, l'Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l'interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció COL·LEGI OFICIAL d’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA, NIF/CIF: Q6755299B, Adreça: C/ Barcelona 3, 1er 17002 Girona, Telèfon: 972207444, e-mail: cetig@cetig.cat. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Catalana de  Protecció Dades (https://apdcat.cat/ procedència de les Dades de Caràcter Personal: el mateix interessat.